Sök kulturjobb

Nu tar vi emot ansökningar för nästa omgång av mentorsprogrammet- välkommen att söka!

Deltagare

Är du mellan 15-25 år och vill ansöka som deltagare till mentorsprogrammet? Fyll i formuläret som finns på Lesbisk makts hemsida, länk här

Mentor

Är du lesbisk/queer konstnär? Ta chansen och ansök om världens bästa jobb- att skapa lesbisk konst samt vara mentor och handleda unga aspirerande konstnärer/musiker/poeter/skådespelare/filmskapare mm. Läs hela annonsen och skicka in din ansökan senaste måndag 15 april 2019.

OPEN CALL: utlysning av konstnärligt uppdrag samt mentorskap till projektet Myter och verkligheter – En lesbisk odyssé

Vi söker lesbiska och queera yrkesverksamma konstnärer, musiker, författare eller motsvarande inom konstnärlig verksamhet, med anknytning till Norrland och / eller Sapmí.
Uppdraget är att genomföra ett verk utifrån projektets tematik samt vara mentor och handleda en grupp lesbiska/queera ungdomar.
Mentorernas och mentorsgruppernas verk kommer cureras till en turnerande utställning.

OM MENTORSPROGRAMMET
Deltagarna är i åldrarna 15-25 år med erfarenhet av att arbeta med konst/konstnärliga uttryck. I mentorsrollen ingår att lära ungdomarna om betydelsen av normbrytande historieskrivning och uttryckssätt, samt att handleda i skapandet av verk.

Mentorsprogrammet inleds med en startträff och slutar med en avslutningsträff. Tiden däremellan bygger mentorsrelationen främst på kontakt via på Skype/telefon samt en eller två fysiska träffar. Under startträffen håller du som mentor en workshop utifrån din praktik för deltagarna

I uppdraget som mentor ingår ett huvudansvar för att upprätthålla kontakt, att ta hand om stämningen och relationerna i din mentorsgrupp. Som mentor ansvarar du även för att boka resor samt redovisa kvitton till projektledningen.

UPPDRAGETS OMFATTNING
Uppdraget börjar i september 2019 och avslutas i november 2020. Totalt rör det sig om 5 veckors heltidsarbete för mentorskapet. Därutöver erhåller du arvode för genomförande av eget verk.

ARVODE
* Uppdraget som mentor, sammanlagt 100% i fem veckor arvoderas med 57.000 SEK inklusive moms på faktura.
* Genomförande av eget verk samt projektets visningsrättigheter i 48 månader arvoderas med 30.000 SEK på faktura.

MERITERANDE
Att i din konst ha berört frågor om sexualitet, identitet, Sápmi/Norrland, historiska perspektiv.
Egna erfarenheter av att rasifieras.
Pedagogisk erfarenhet och/eller annat arbete med barn och unga.
Konstnärlig utbildning på högskola/universitet eller motsvarande hög utbildning inom ditt område (exempelvis Samernas utbildningscentrum, Järnakademien etc).

Sista ansökningsdag fredag 22 mars 2019.
Skicka CV samt personligt brev på max en A4-sida till odysse@lesbiskmakt.nu

Kontakt och mer information
Lidia Svensson lidia@lesbiskmakt.nu

Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden och drivs i samarbete med Medborgarskolan.

<<<<<<<<<<<<ENGLISH>>>>>>>>>>>>>>>
Open Call: call for artistic assignment and mentorship for the project Myths and Realities – A Lesbian Odyssey

Apply before March 22, 2019.

We are looking for lesbian and queer professional artists, musicians, writers or equivalent in artistic activities, who have some relation to the northern counties of Sweden (Norrland) and/or Sapmi.
The assignment is to carry out an artistic piece of work based on the project’s themes as well as being a mentor and supervising a group of lesbian/queer young people.
The work of the mentors and mentor groups will be curated to a touring exhibition.

ABOUT THE PROJECT
The project is run by the association Lesbisk Makt and works with lesbian history and present in the northern counties. Through historical and contemporary research, a traveling lesbian museum and an artistic mentor program, the project will give lesbian, queer and trans young people related to Norrland an increased preference for interpretation in the history writing, strategies to live a good life and tools to express themselves artistically.

ABOUT THE MENTORS PROGRAM
Participants are aged 15-25 and will have the experience of working with art/artistic expressions. The mentor role includes teaching the participants about the importance of norm breaking history writing- and expression, as well as supervising the creation of works.

The mentor program starts with a start meeting and ends with a closing meeting. The time in between, the mentor/participant- relationship builds primarily on contact via Skype/phone and one or two physical meetings. During the start meeting you/the mentor will hold a workshop based on your internship for the participants
The assignment as a mentor includes a main responsibility for maintaining contact with and taking care of the relationships in your mentor group, and the different moods that follow. As a mentor, you are also responsible for booking trips and presenting receipts to the project management.

THE EXTENT OF THE MISSION
The assignment starts in September 2019 and ends in November 2020. In total, this involves 5 weeks of full-time work that you will be commissioned for. In addition, you will receive a commission for the execution of your own work.

Commission: The assignment as a mentor, totaling 100% for five weeks, is paid with SEK 57,000 including VAT on invoice.
Commission: Implementation of own work and the project’s viewing rights for 48 months are paid with SEK 30,000 on invoice.

OF MERIT
That you, with your art, have investigated issues of sexuality, identity, Sápmi/Norrland, historical perspective.
Own experience of being racialised.
Educational experience and/or other work with children and young people.
Artistic education at university/university or equivalent higher education in your area (eg the Sami education center, the Iron Academy etc).

Application deadline Friday March 22, 2019.
Send your CV and personal letter (max length one A4 page) to odysse@lesbiskmakt.nu.

Contact and more information
Lidia Svensson lidia@lesbiskmakt.nu

Tillbaka till kartan
Tillbaka till toppen